Found: 39 articles

Article Edition
Z.R. Bashirova, I.M. Osmanov
Association of proteolysis factors with progression of autosomal dominant polycystic kidney disease in children
№4 / 2021
D.Yu. Latyshev, Yu.F. Lobanov, Ya.F. Zverev, N.A. Tekutyeva, N.M. Mikheeva
Calcium and phosphorus metabolism in children with neurogenic urination disorders
№4 / 2019
O.V. Semeshina, V.N. Luchaninova, E.V. Markelova, A. Ni, O.G. Bykova
Features of urinary excretion of cytokins in chronic disease in kidneys in children
№3 / 2017
G.M. Galieva, L.R. Imayeva, R.Z. Akhmetshin, A.R. Latypova, I.Z. Latypov, K.V. Savostyanov, A.N. Tsygin
Clinical case of atypical hemolithic-remic syndrome in the child
№2 / 2017
T.E. Pankratenko, N.V. Balashova, E.M. Mayorova, T.Yu. Abaseyeva, Kh.M. Emirova
Cardiovascular disease and endothelial dysfunction in children with chronic
№2 / 2017
D.Yu. Latyshev, Yu.F. Lobanov, N.M. Mikheeva, N.A. Tekutyeva, A.A. Kvasova
The state of the vegetative homeostasis and the quality of life of children with neurogenic urination disorders against the background of connective tissue dysplasia
№2 / 2017
N.M. Mikheeva, Ya.F. Zverev, G.I. Vykhodtseva, Yu.F. Lobanov, V.P. Tokarev
Metabolic disorders of the urinary system in children with acute abdominal pain syndrome
№3-4 / 2016
N.M. Mikheeva, Ya.F. Zverev, G.I. Vykhodtseva, Yu.F. Lobanov.
Persistent hematuria as frequent manifestation of idiopathic hypercalciuria in children
№5 / 2014
Z.R. Bashirova, V.V.Dlin, E.S. Vozdvizhenskaya, I.M. Osmanov
Clinical value of determination of matrix metalloproteinases and their inhibitors in children with alport syndrome
№4 / 2014
A.D. Ainakulov
Differential approach to surgical treatment of hydronephrosis in children
№3 / 2014
N.M. Mikheeva, Ya.F. Zverev, G.I. Vyhodtseva, Yu.F. Lobanov
Nephrolithyasis a sign of idopathic hypercalciuria in children – inhabitants of Barnaul City
№3 / 2014
A.A. Protopopov, O.V. Nesterenko, V.B. Borodulin, O.V. Shevchenko
Hyperhpmocysteinemia as a predictor of chronic pyelonephritis progression
№6 / 2013


Бионика Медиа